Момчиловски дол – още един резерват, опазващ ценното родопско биоразнообразие

Публикувана на 09.10.2017 | 15:25
2789 прочитания
Автор: Селвина Топалска
снимка: fakti.bg
снимка: fakti.bg

​Момчиловски дол е поддържан резерват, обявен през март 1968 година с цел опазване на първичната черноборова гора, попадаща в територията на днешния резерват.

Територията на резервата, а площ 31,1 хектара попада в пределите Южнобългарската планинско-котловиина област. Освен това попада и в още една изключително богата на природни ресурси територия, тази на община Смолян и село Соколовци.

Теренът на резерват „Момчиловски дол“ е изключително стръмен, като най-високата му точка е 1265 метра, а най-ниската – 965.

Залесената площ на Момчиловски дол заема 99,4% от общата му площ, като на територията му са регистрирани общо 170 вида, което представлява около 4% от флората на Бъгария. Едни от основните й представители са иглолистните гори, чийто най-видни представители са: черен бор, смърч, бял бор, бук, воден габър, зимен дъб, келяв габър.

В резерват „Момчиловски дол“ са установени 8 растителни вида с природозащитен статут, от които 2 попадат в „Червената книга на България“, 5 са балкански и 2 български растителни ендемити.

Освен всичко това в територията на резервата се срещат 81 вида лечебни растения, а средната възраст на дърветата достига 140 години.

Фауната, вирееща в резервата, също е разнообразна. Тук се срещат 2 вида земноводни, 4 вида влечуги, 21 вида птици и 25 вида бозайници. Сред тях също има видове, попадащи под закрилата на закона, сред които 17 вида птици и 2 вида бозайници.

През 2005 година за резерват „Момчиловски дол“ е изготвен План за управление, а през 2012 година той е включен и в проекта „Дейности по опазване и устойчиво управление на резерватите“, в който попадат някои от най-известните резервати на територията на област Смолян.

Благодарение на проекта в поддържан резерват „Момчиловски дол” са поставени информационни табла и табели, които да маркират границите на резервата. Изготвен е и мултимедиен продукт, показващ биоразнообразието и интересни панорамни гледки от територията на резервата.