"Червената стена" - най-големият родопски резерват

Публикувана на 16.12.2017 | 23:42
18454 прочитания
pochivka.bg
pochivka.bg
pochivka.bg
pochivka.bg
pochivka.bg
pochivka.bg
pochivka.bg
pochivka.bg


Най-големият родопски резерват "Червената стена" е създаден през 1962 г. Обхваща обширни територии (3029 ха) по долината на Чепеларска река и живописните склонове Добростан - карстов масив в Западните Родопи. Добростан се отличава със силно разчленен релеф - дълбоки долове, обширни сипеи, стръмни била, непристъпни скални стени. На територията на резервата се намира и каньоновидната долина на река Сушица

"Червената стена" е типичен ботанически резерват. На територията му са установени 645 вида висши растения. От тях 96 са ендемити, 38 са включени в Червената книга на България. В най-ниските части (около 400 м.н.в.) растат нискостеблени гори и храсталаци от космат дъб, келяв габър, мъждрян, поски клен, които преминават в смесени широколистни гори от зимен дъб, обикновен бук, трепетлика, воден габър и др. Високите места са заети с бял бор, мъждрян, воден габър, явор, шестил, трепетлика, бреза, дива череша.

Най-голямото богатство на резервата обаче е разнообразната тревна растителност, включваща мноог редки видове като родопско лале, персийска  морина, пълзяща гудиера, родопски силивряк, маслиново вълче лико, кръглолистна каменоломка, обикновен тис и др. Много богат разнообразен е и животинският свят - гръцка дългокрака жаба, шилобедрена костенурка, змиеок гущер, тънък стрелец, испанско врабче, лещарка, черен щъркел, коприварче, белочела сврака, катериц, зайци, лисици, таралежи.

Близо резервата са Бачковският манастир и Асеновата крепост, построена през 10-11 век на надвесения рид над река Чепеларска. Цар Иван Асен II я благоустроил след победата в битката при Клокотница.