Караджа дере (защитена местност)

Публикувана на 28.12.2017 | 17:28
8759 прочитания
pochivka.bg
pochivka.bg
pochivka.bg
pochivka.bg
pochivka.bg
pochivka.bg
pochivka.bg
pochivka.bg
pochivka.bg
pochivka.bg
pochivka.bg
pochivka.bg


Защитената местност Караджа дере е с площ около 1000 хектара, разположена е в близост до гр. Доспат и с. Късак. Обявена е през 2008 г. с цел опазване на местообитанията на редки и защитени растителни и животински видове по поречието на река Сърнена и прилежащите ѝ територии. 

Сред защитените видове са балканска паламида (Doronicum austriacum Jack), зеленоцветен напръстник (Digitalis viridiflora Lind), родопска горска майка (Lathrea rhodopea Dingler), планинска дилянка (Valeriana Montana L.), сойка (Garrulus glandarius), черен кълвач (Dryocopus martius), червеногърба сврачка (Lanius collurio), черен синигер (Parus ater), голям пъстър кълвач (Dendrocopus major), обикновена кръсточовка (Loxia curvirostra), видра (Lutra lutra), европейска блатна костенурка (Emys orbicularis), жаба дървесница (Hylla arborea), глухар (Tetrao urogallus) и др. Чрез програмата за малки проекти на Глобалния екологичен фонд в ЗМ Караджа дере е финансиран проект за опазване на световно значим вид – Видра (Lutra lutra), по който са реализирани мерки за разселване на вида.   

Изградени са над 3 км. речни течения с възстановени местообитания чрез завиряване и зарибяване, и за първи път е реализирана практиката за улов на видрите от конфликтните територии (около язовир Доспат) и разселването им в изградените местообитания по реката. По проекта е изграден природозащитен информационен център в ЗМ Караджа дере, закупен е и плаващ природозащитен информационен център за язовир Доспат.

Обособен е също така и дендрологичен маршрут за любителите на екотуризъм.