Warning: mysql_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:100612 Library:30310 in /home/firekjbz/public_html/rodopchani.bg/include/config.php on line 8
НУФИ "Широка лъка " обявява програма за прием за учебната 2014/2015 година

НУФИ "Широка лъка " обявява програма за прием за учебната 2014/2015 година

Публикувана на 30.05.2014 | 17:26
1696 прочитания
снимка: НУФИ "Широка лъка"
снимка: НУФИ "Широка лъка"


ПРОГРАМА ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В   НУФИ „ШИРОКА ЛЪКА”, с. Широка лъка ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 година

 

         І. Условия за кандидатстване.

         1. В НУФИ „Широка лъка”, с. Широка лъка, област Смолян могат да кандидатстват лица на общо основание от цялата страна.

         2. Подборът на ученици се извършва чрез приемни и приравнителни изпити. Единствен критерий за класиране е успехът на кандидатите. Всеки кандидат има право да се яви на приемни изпити в неограничен брой училища по изкуствата.

          3. В VІІІ клас за редовно обучение в НУФИ „Широка лъка” се приемат ученици по специалностите: кавал, гайда, гъдулка, тамбура, народно пеене, български танци.

         4. Ученици, завършили VІІІ клас на общообразователното училище , могат да се явят на приравнителни изпити за редовно обучение само на освободени места в училището.

         5. Учениците, които кандидатстват подават до директора на  училището следните документи:

 1. заявление по образец за кандидатстване с подредени желания по специалности и/или професии (приложение № 1);
 2. копие на акт за раждане; 
 3. за кандидати, постъпващи в VІІІ клас - копие на удостоверение за завършен VІІ клас в годината на кандидатстването;
 4. за кандидати постъпващи в ІХ клас - копие на свидетелство за завършено основно образование в годината на кандидатстването;
 5. копие на медицинско свидетелство със заключение, че ученикът може да кандидатства за съответната специалност и/или професия, издадено от личния лекар на ученика;
 6. копие на застрахователна полица „Злополука” за ученици, които полагат изпит по български танци, за дните на изпита.

При подаване на документите кандидатът представя задължително за сверяване оригинала на документа.

Срокът за подаване на документите е  от 16  до 25 юни 2014 г.

         6. Приемните и приравнителни изпити се провеждат  по график, обявен в НУФИ „Широка лъка” една седмица преди началната дата за провеждане на  изпитите.

        

 

 

 

 

ІІ. Кандидатите за НУФИ „Широка лъка” полагат приемни изпити: 

1. За прием в VІІІ клас, професия:

 • музикант-инструменталист, специалност:

ГАЙДА и КАВАЛ

 • една  безмензурна  мелодия;
 • по една пиеса в размери 2/4, 5/8, 7/8, 9/8  ;
 • една народна песен, която да се пее и свири  от различни тонове;
 • възпроизвеждане чрез инструмента на музикална фраза, зададена от комисията;
 • разпознаване на различни размери;
  1. изпит по солфеж.

ГЪДУЛКА

 • една безмензурна мелодия;
 • по една пиеса в размери 2/4, 5/8, 7/8, 9/8,  ;
 • една народна песен, която да се пее и свири от различни  тонове;
 • възпроизвеждане чрез инструмента на музикална фраза, зададена от комисията;
 • разпознаване на различни размери;
 1. изпит по солфеж.

ТАМБУРА

 • по една пиеса в размер 2/4, 5/8, 7/8, 9/8, (едната по възможност „Дидината” из сб. „Пиеси за тамбура със съпровод на пиано” – Т. Прашанов);
 •  една народна песен, която се свири и пее от кандидата от различни тонове;
 • свирене на мажорни и минорни акорди;
 • възпроизвеждане чрез инструмента на музикална фраза, зададена от комисията;
 • разпознаване на различни размери;
  1. изпит по солфеж.
 • музикант-вокалист, специалност:

НАРОДНО ПЕЕНЕ  - за  VIII  и  IX  клас

 • разпяване с подготвена  от   кандидата  бърза  песен;
 • възпроизвеждане чрез изпяване на музикална фраза, зададена от комисията;
 • изпяване на три  хороводни  и една безмензурна песен с рецитация;
  1. изпит по солфеж.

Забележка: Текстовете на песните се представят на изпитната комисия.

 

 1. Приемният изпит по солфеж за специалностите гайда, кавал, гъдулка, тамбура  и  народно  пеене  включва:
 1. транспониране на заучена народна песен от зададен тон;
 2. отгатване на мажорни  и  минорни  тризвучия;
 3. подражателно възпроизвеждане на хармонични  интервали  и  акорди;
 4. възпроизвеждане на музикални фрази в различни размери и отгатване на размери 2/4, 5/8, 7/8, 9/8, 11/16;
 5. отгатване на тонове в до мажор и ла минор;
 6. солфежиране от пръв поглед на един музикален откъс в равноделен размер в тоналност до 1 знак и един откъс в неравноделен размер в до мажор и ла минор, определени чрез жребий.

 

 

 

 

 

 • танцьор, специалност  БЪЛГАРСКИ  ТАНЦИ:

полагат два изпита за проверка на   възможностите по български танци

Първи  изпит:

 • проверка на общите физически данни, съобразно специфичните изисквания на танцовото изкуство (фигура, пропорции, тегло, шаг, падьом, отвореност на краката, отскок).

Втори  изпит:

 • изпълнение на основни характерни танцови движения или кратки комбинации, по избор на кандидата;
 • проверка на музикалността и ритмичността чрез отмерване на тактове в различни размери;
 • проверка на възприемчивостта чрез непосредствено възпроизвеждане на показани танцови движения и комбинации;
 •  демонстриране на популярни български хора – “Дунавско хоро, “Еленино хоро”, “Пайдушко хоро”, “Дайчово хоро”.

 

ІІІ.Приравнителни изпити за VІІІ клас – редовно обучение по специалностите:

 • ТАМБУРА, ГЪДУЛКА, КАВАЛ, ГАЙДА .

 Ученици, завършили в годината на кандидатстването основно образование (VІІІ клас) на общообразователното училище, могат да се явят на приравнителни изпити за постъпване в ІХ клас , като се явяват на следните изпити:

 1. Изпит  по  специалността
 2. Солфеж -  писмен  и  устен
 3. Елементарна теория на музиката - устен

 

 • За специалност БЪЛГАРСКИ  ТАНЦИ за VІІІ, ІХ и Х клас, кандидатите полагат изпит по български танци, който се провежда на два етапа и изпити по предмети от ЗИП.

    Забележка: Конспекти за изпитите се осигуряват от училището.

Училището организира безплатни консултации с кандидатите от различните специалности, всеки ден от понеделник до петък в рамките на работното време.

          Настаняване в общежитието на училището (на кандидати и придружители) от 12 юни до края на провеждането на изпитите.

        ІV. Записване.

                1.Директорът на училището утвърждава списъка на приетите ученици, като броят им се определя съобразно разчета за прием, утвърден от Министерство на културата.

                2.Учениците се записват в училището с оригинала на документите в  срок от пет  работни дни от деня на обявяването на утвърдения списък на приетите ученици в училището. На местата на незаписалите се в срок, се приемат следващите по успех.

 

Телефони за справка и информация: код 03030/ 2З-З1; 23-33;22-16;

е – mail: nufi_shirokalukka@abv.bg    

web www.nufi-bg.com.

© НУФИ "Широка лъка"