Warning: mysql_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:100612 Library:30310 in /home/firekjbz/public_html/rodopchani.bg/include/config.php on line 8
Родопски истории: Приказка за Насрадин Ходжа

Родопски истории: Приказка за Насрадин Ходжа

Публикувана на 27.02.2013 | 14:43
2068 прочитания
в района на село Аламовци
в района на село Аламовци


Историята ни е разказана в село Аламовци от баба Айша и е предадена на местния говор.

                                                Насрадин Ходжа

Насрадѝн Хòже завèл магàрено на пазàран да го продàва. Клал му в зàдникан алтàни. Га го одвèл на пазàран и то се магàрено искàрало алтàнине. И двàма брàте гу видèли и му рèкли:

- Абе Насрадѝне, то твòето магàре искàрва и желтѝци. Каквò му дàваш, та такà прàви?

- Това лесна рàбота- едѝн чувàл зоп, един казàн водà и ше ти напồлни пòтанат.

Стòрили ейнàва рàбота,- чувàлан арпà и казàнен водà , и га отишлѝли да вѝдет, вратàна запрèгнало магàрено и зарỳкали:

 - Хàйдете, ейсвà има мнòго желтѝци.

 Агà отишлѝли, та отвòрили, нашлѝ магàрено умрềло. И те пòчнали да го тàрсет Насрадин и му рèкли:

-Ти ни излàга! Те го фàтили ф едѝн чувàл и гу вàрзали  Насрадѝна двàмана брàта и закàрали в морèно да го дàвет. Напрèш варв'àт брàтено, карỳчкана назàд. И той сàмо рỳкал:

- Не ѝскаме, не ѝскаме.

И имềло офчèр с òфце мнòго и рѝпнал да чуе и гу попѝтал:

-Каквò не ѝскаш?

- Ам дàват ми цàрскана дàштеря, пак йа не ѝштем.

Излѝза той от чувàлан и уфчèрен вѝка:

-Хо йе да ѝда, пък зѝмай ти хайвàнете пàси, йа ште да вàрве.

Излѝза си Насрадѝн от чувàлан и мèта офчèран в чувàлан. И брàтено си мѝслет, че Насрадин кàрат.  Хòдет те до морèно, мềтат го, ага са врàштат двàмана, глềдат Насрадѝн си е жив.

-Насрадѝне, ам нèе налѝ та мèтнахме в морèто, пък ти си жив и с мнòго уфце си?!

-Ах, вèе ма мèтнахте в блѝткото, ако ма бèхте мèтнали в глибòкото, пòвече бех извàдил.

И те тогàва пак:

-Ам хàде и нам да мèтнеш.

Отишлѝли,  те са бѝли будал'ềви ейнèва, пак Насрадѝн е бил хѝтър. Зѝма той ги мèта едѝнен във водàна.

-Гъл'- гъл'- гъл'. Ето рỳка, бàрзай и тèбе да мèтам, че не мòже офцèте да приберè.

Мèтнал и дрỳгиен, удàвили са са, и Насрадѝн си е завèл офцèне и жив си е остàнал…

© Родопчани