Warning: mysql_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:100612 Library:30310 in /home/firekjbz/public_html/rodopchani.bg/include/config.php on line 8
Родопски мохабети: Едно запомнящо се поливане на картофи

Родопски мохабети: Едно запомнящо се поливане на картофи

Публикувана на 28.07.2013 | 13:10
1953 прочитания


Едѝн зевзèк имèл йèтце спривѝта жèна- па цел дèн сàмо чѝстила, прàла, гòтвила… Не апрѝрала на еднò мèсто… Едѝн ден те пàк стàнала рàно и зьòла да залѝва патèтана в градѝнана. Мажòн хи тòрнал нах градòн да купòва еднò- дрỳго и тамàн стѝгнал до крàен на сèлоно и са сèтил, че е забарѝл сахàтен. Нèгавана кòща бѝла на крàен на сèлоно и ейнòе нахесабѝл да са изрỳка- женà му бѝла атвòнка и щèла да го чỳе.

 

  •  Жèно, дòнеси ми сахàтет, че го забарѝх!
  • Аха, йе ѝмам рàбота ейсè- не мòгам.- рекла му женана.

    Ейнòе са врàща, спѝра хи вадòна, сбѝра маркỳчен, зỳква го в падѝнана и хи вѝка:
     
  • Ейсè вèче нèмаш рàбота- вòри ми данàсей сахàтен.
© Родопчани