Родопски мохабети: Гостье по среде нощ

Публикувана на 29.05.2017 | 11:42
9387 прочитания


​Енно време по Родопите ага са са женили младине, са ходили да ги искат от родителине.  И понеже са гльодали да йе тайно, зам да не ги уручасат магешници и зли очи, са ходели геч - по среде нощ.

Имел един чулек две моминки и еннана била втасала за жененьйе и един юнак  йе бил бендисал и рекъл на технине да идат да йе поискат.

Изчекали те да са стемни и отишли нах людйено да момароват.

То и ейнева людйе имели много хайванат и работа и все са са прибирали  геч, че та и умарени. Тьошек йе бил живота на родопчанине..

Тамань са са прибрали и момарене вазтропали на портана.

Отворили хми людьйено и влели на вотре, сьоннали те зафатили йеваш йеваш мухабетен, ама то времено не седи, ставало все по-геч и на врить зьоло да хми са приспава.

От време на време некой ги пораздуми, поопулет са и пак след малку задремет.

Ейное чулек с двене моминки имел и вол дено го гльодал за запложданьйе на кравине и неговине, и на махалона, и на селоно, и койно отведе.

Женана му по енно време заспала йеко, ве и те умарена останала без кувет.. кина да прави.

Момарене зьоли да са пооткашльоват и да шотат да са разбуди, та да каже ше бива ли, нема ли да бива и по енно време те са сепнала, ама в саньон забарила ейнева людьйе за кина са ейтам и са изрукала на мажон:

- Хо ре чулеку, стани хми пусни волан на людьйесо да не чекат.

Ага са са опулили, врит е чули кина йе рекла женана  Врит са са смальчели и не могли да нахесабьот кина да рекот. Врить са са усраматили, оти людйено отишли мома да искат, пак ейнае ше хми пуска волан…

Поокакарили са са и зафатили врить да са смьот.

Та ейнакива работи са становали навремето...

© Родопчани