Warning: mysql_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:100612 Library:30310 in /home/firekjbz/public_html/rodopchani.bg/include/config.php on line 8
Родопски мохабети: Кой ще яде пенсията накрая?

Родопски мохабети: Кой ще яде пенсията накрая?

Публикувана на 12.08.2013 | 11:05
1013 прочитания


Агà радѝх децàта, чолèкан зьò да ми дàва йèтце изèт-не са прибѝраше на мèсеци и чỳех, че лангурлòва нагòре-надòлу с дрỳги женѝща. Йè си знàм кàк сам живèла, дордè ѝскутем децàса, пак тòй едѝн пòт не дòйде да вѝди как живèм- нèга си го влечèше шенлѝкет.
 Нè сам клèпнавала, нè сам апѝрала зарадѝ дечѝнкине. Йèтце ми бèха мѝли. Пак ейнòе ни атпѝса…

Чèтри евлèта, чèтри глàдни карèма, чèтри чѝфта òчи ма гльòдат и чèкат на мèне. Сейбѝеса ми памòгна, преживèхме ейтèва тьòшки гадѝни и ейсè на стàро врèме, 40 гадѝни пò- геч  нàйдах рехàт. Арнѝсаха врѝт дèртавене, електѝсах.

И как са завартè живòтас- ейсè ейнòе душмàнин гнѝе пат земьòна, пак йè му йèм пèнсияна.

© Родопчани