Родопски мохабети: Нежеланата снаха

Публикувана на 21.10.2017 | 13:40
9860 прочитания
Автор: Наталия Кехайова


Аткòле* в махалòса имèло един Мàнчо, дèну загàлил* мòма ат дрỳгу сèлу. Мàйка му хич е не бѝла каѝл*. Те имèла мерàк да зьòмат мамѝнкана на магазинèран – Мѝнка. Бѝла крòтка и кàматна* и йèтце* щèла да прилèга на нèхинуну мòску.

Кинà* ли не памòчила* да нагадѝ* синòн хи да пагльòдне Мѝнка. Имèла амỳт*, че ше са задỳмет и той ше е загàли и ше забарѝ чỳждуну мамѝще. Ама хи излèли крѝви смèткине.

Нѝжели са са денèне. Мàнчо кàта недèле йèхал кòнен и хòдил на межè*  в дрỳгуну сèлу – хем да са види с другàри, хем да вѝди и Ленка - мамѝнкана, катрàну си гàлил.
Еннà ỳтерна той атишòл при мàйка му и хи рèкал да са стèга – вечерòн ше варвьòт да ѝщат невèста. Агà чỳла кинà дỳми, хи причернèлу… Зьòла пак да му вѝка:

-         Немòй бòрза да са жèниш! Кой ги знàе каквѝ са ейнèва людье. В нàшеса махалò са са нè крàтили* жèнскине, та да трòсиш ат далèче. Вѝж с Мѝнка как си прилèгате, апрèш ачѝсе ни нарàсте, парàтка* дỳма сме нè чỳли ат нèе и за нèе. Пòслушей стàра мàйка кинà ти дỳми. Немòй са бубòтка на слèпу. Ейнèва хич ги не знàеш, чỳжди людье са, кинà ѝмат, кинà нèмат…

-         На сòрце са не комàндва, мàйо*! За кинà ми е жèна, агà нèма да гу ѝма ейсòе òган в геюсес*, дèсу ми тòпли и душòса?! – рèкал синòн.

Жèгнал е Мàнчо с ейнèва мохабèти, ама тè пàк не бѝла каѝл на снòха ат дрỳгу сèлу. Нахесабѝла* как да гу аткàже. Лèгнала и 3 недèли са не изпрàвила. Синòн са уплàшил и забарѝл за женѝлка и за сѝчку. Стàрана не рàчила* ни дòктур да е вѝди, ни нѝкой.

Минòли два-три мèсеца и стàрана памѝслила, че му аминòлу на синòн хи и баннòш, агà тòрне пак да са жèни, ше е паслỳше да зьòмат сèлскана мòма. Зафàтила да шòта па вòтре, да гòтви, па градѝни да излѝза. Стàналу му дрàгу на Мàнчо и хи рèкал:

-         Йèтце хỳбаву, че са апрàви, мàйо! Ама немòй йèтце са спривѝва, ỳтре ше ти дòведам невèста, те ше та атмèне занапрèш*! Пак хи причернèлу на стàрана, ама ейсòе пòт нèмалу кинà да стòри.

Давèли мамѝнкана ат дрỳгуну сèлу, до гèч йèли и пѝли мамàрине. Сàму стàрана и млàдине ги не вòдилу йèдене. Стàрана – йедòсана, че е не стàналу на нèхинуну, пък млàдине – ат дрàгу, че са са зьòли. Те едвàм чèкали да си пòдат гòстьену, че да астàнат самѝ и най-сèтне ат блѝзку да си падỳмет*. До ейнугàва* ле по межè си размèнели па двè-три дỳми, ама и двамѝнана умѝрали едѝн за дрỳг.
Стàналу гèч и врѝт си са тòрнали*. Млàдине атишлѝ в тèхнана стàе. Мàнчо не спѝрал да гльòда кàматнуну лѝце на Лèнка и да мѝлва капрѝненана хи кòса.

-         Каква кàматна невèста си ѝмам, като шикèрчек* си. Агà та гльòдам, мòга цèла да та ѝзедам!

Пък ат дрỳгана стàе мàйка му са убàдила:

-         Йе каква хỳбава трàхна бèх сварѝла, пък ти си нашòл кинà да йедèш!


Речник:
аткòле - преди време, в миналото
загàлил – залюбил
каѝл – съгласна
йèтце – много
кинà – какво
памòчила – опитала
да нагадѝ – да накара
амỳт – надежда
межè – седянки, на които се е вършила земеделска работа
крàтили – свършили
парàтка – лоша
мàйо – майко
геюсес – гърдите
нахесабѝла – намислила
не рàчила – не искала
занапрèш – в бъдеще
да си падỳмет - да си поговорят 
ейнугàва – тогава
тòрнали – тръгнали
шикèрчек – захарче