Родопски мохабети: Овчар води жена си на лекар

Публикувана на 29.10.2017 | 11:16
19434 прочитания
Автор: Наталия Кехайова


​На едѝн афчèр женàна са разбалèла. Цèла недèле лежèла и рàбута на фàтила.

Агà слèл чулèкан хи ат барчѝнана* в пьòтак – ни дрѝпине* му бѝли изпрàти, ни имèлу нагадèна планѝна. Ейнòе пòрву са йедòсал, памѝслил си, че женàна му предàва челъме*. Те и пò-напрèш ейнѝ прàвела, агà нèкина* не стàне на нèхинуну. Атвòрил капѝена* да е нагльòда – те са е бѝла свѝла на вазèл в средè кривàтен и са е пакрѝла прèзглава. Предỳмил хи, амà те му са нè атзавàла. Излèл си стàриен афчèр и атишòл да са вѝди с людье, че в баѝрен си прàвил мохабèт ле с афцèне.
Агà зьòлу да са стемнèва, са прибрàл. Женàна си лежèла ейнѝ*, кàкну е бѝл астàвил. Афчèрен през деньòн хесабѝл* за кинà мòже да му са сардѝ ейсòе пòт, амà нѝкина са не сèтал.
Нàгуну* ше са е паразбалèла, да ейсè съм е не вѝдвал ейсѝ“ – памѝслил си чулèкан. Атишòл при нèе, аткрѝл е и кинà да вѝди – те гарèла. Дàл хи да пѝе вòда. Зачỳдил са кинà да стòри стàрецан и са сèтил, че еннòш* кату дèттище, агà и тòй ейнѝ гарèл, нèгавана мàйка му клàвала вòдени* рехỳчки* на òбразан*. Атишòл, налèл еннà хàркама* вòда, наквàсил хи едѝн ашмàк* и хи гу клàл* на òбразан.
На утернòна евàш-евàш атишòл с тайèгана* да парỳка дòктуран в сèлуну. Агà е прегльòдал, паклàтил глàва и рèкал:

-         Не е тамàн рàбутаса, ше трèбва да е атведèш в градòн в бòльницана.

Пазарѝл афчèран хлебàрен да ги аткàра с карỳцана. Па пòт е гльòдал и си спамѝнал как цèл живòт все нахòдали за кинà да си мòмрет и как те все са е завѝвала прèзглава и му не дỳмила па цел дèн, агà не хи угадѝ за нèкина. И ейсè, на стàри гадѝни, за пòрви пòт лежèла  не ат инàт, ам ат бòлест.
Прейòли е в бòлницана и три недèли лежèла ейтам. Изпрàвили е на нòги, дàли хи хàпове и си е изпѝсали. Кàзали хи след три мèсеца да ѝде на провèрка…

Минòвал Кàсъм*, людьену си падбрàли шѝлетана и стàрецан си е слèл в сèлуну.
Женàна гòтвила и шòтала па вòтре, ама е нè бѝла напрèшнана*. Аткàк си е дашлà ат градòн, едѝн пòт му са не разсърдѝла, едѝн пот му е не рỳкнала. Иначе все нахòдали* за кинà да са счòпкат*.
Дашлò врèме пак да ѝдат на градòн. За ỳгадата в бòльницана бил дашòл лèкар ат Сòфия и превòдили женѝцана при нèга, той да е прегльòда. Агà свòршил с прèгледан, ейнòе  апьòнал* нàстрана стàрецан и му рèкал:

-         Твòйса жèна ма збòрка –  три мèсеца е пѝла ейсèва хàпаве и èще седѝ на нòги! Аку ги бèше пѝла èще еднà недèле и… нèмаше да сте ейтỳва.

Агà чỳл кинà дỳми, афчèрен гу пагльòднал, апьòнал гу за ракòна да са наведè и му шòпнал*:

-         Нàш кинà – немòй* хи ги смèне!

 

Речник:
барчѝна – връх, планина
дрѝпи – дрехи
предàва челъме – прави се на интересна
нèкина – нещо
капѝе – врата
ейнѝ – така
хесабѝл – намислил
нàгуну – вероятно
еннòш – веднъж
вòдени – мокри
рехỳчки – парчета плат
òбраз – лице
хàркама – кофа
ашмàк – тензухена забрадка
клàл – сложил
тайèга – бастун
Кàсъм – Димитровден
напрèшна – предишна
нахòдали – намирали
счòпкат – да се скарат
апьòнал – дръпнал
шòпнал – прошепнал
немòй – недей 

© Родопчани