Warning: mysql_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:100612 Library:30310 in /home/firekjbz/public_html/rodopchani.bg/include/config.php on line 8
Родопски мохабети: Съветът на комшията

Родопски мохабети: Съветът на комшията

Публикувана на 20.08.2013 | 14:06
906 прочитания


Прибѝраме са йе и двамѝна комшѝи веднòж ат магазѝнен завчèрашник и едѝнинен зьò да са хвàли каквò работлѝво дèте ѝма. Еще е нè навòршило шèст гадѝни, пък метè и залѝва кѝткине вòтре. И йе рèках, че и мòйно гàли да памàга на мàйка му в кỳхнена и самѝчко са сèта, не трèбва да му вѝкаш ти.

И двамѝнана паглèваме дрỳгиен комшѝе, катрѝкно ат трѝ гадѝни е жèнен, пък èще нèмат децà. То па цèл дèн и нòщ ле апрàве ламарѝни на коли па гарàжен, ейнòлкова са и прибѝра и сѝчко му върви за цигàри, та нèма галèма фейдò и ат рàботана му. И двамѝнана в едѝн глас му вѝкаме:

  • Кòмшо, че вèе не стè ли мѝслили за децà, галèма рàдост е да ѝмаш дèте в кòщана, по-хубаво нещо нема!

И ейнòе аратлѝк отговòри, бèза да са замѝсли:

  • Йе нèмам парѝ за зѝмни гỳми, вèе за децà ми дỳмите.
© Родопчани