Родопски мохабети: Старица отива на лекар за първи път

Публикувана на 04.06.2017 | 16:27
12802 прочитания
Автор: Наталия Кехайова
Снимка: vestnikpriatel.com
Снимка: vestnikpriatel.com


​Мѝлка не знàе кинà е бòльница. Изкàрала си е йòмират в сèлоно, нагòна хи е нè стѝпала пò-далèче. Траѝца кòпела е радѝла и една сугàрна мамѝнка на пò-стàрки гадѝнки (аткòле на 40 са са мѝслили за астарèли)… Врит ги е у дамà хи радѝла и лèкар и бòльница не знàе… Децàна са нарàсли и са са изпаажèнили. Двамѝнана с дèдконо астàнали самѝчки. Те си имèли кувèт и èще си шòтали па пòник и градѝнки. Стàриен - с хайвàнкавене па баѝрен, пък Мѝлка – садила еннò-дрỳго, прашѝла, вазрѝвала, залѝвала и чỳвала градѝнкана ат свѝнета и дарòгазици.

Пòдзима врѝт млàдине са излѝзали в òтпуска и фàтали пòтен за сèлоно. Хем да са атбальòт, хем да памòгнат на стàрине, пък и да напòлнет багàжницине. Йèтце са са спамàгали – кой патèта да капàе, кой – прòтье да чỳли да са хазър за прелèтка, кой фасỳлен да лỳщи. Стàрецан кàта гадѝна си абрѝчел и едѝн хайвàнчек, закѝлал го, зам да го накỳсет врѝт и да си запечèтет и па нèкав буркàнчек.
 И ейнѝ си минòвали гадѝнкине…
Ат дèн на ден Мѝлка зафàтила да накỳцнава, нагòна йèтце е забалèла. Вѝдело са е, че ейнѝ нèма да бѝва и ше трèбва нèкаде да ѝде, че да е прегльòдат. Ат магазинèркана научѝла, че в градòн имèло дòктор, дèно ше хи памòгне. Напѝсала хи как го завòт на кинѝга ат кибрит, зам да го не забарѝ. На дрỳгана ỳтерна Мѝлка са е застèгала, надèнала байрèмскине дрѝпи и зачèкала зьòтен да дòйде да е пайòме.
Атишли в бòлницана и нашлѝ вратàна с ѝмено на дòкторан. Ейтам чèкали жухàн людье. Мѝлка са пабòркала - 4 сахàте го изседèла - кинà измèт мòжеше да абòрне в ейнòе мейдàн. Дашòл и нèхиниен рьòд най-сèтне. Сьòннала те на кривàтен и рèкла:

-         Дашлà сам, òти ма балѝ дèснаса нòга. До ейсè дòктор не знàм и хàп сам не клàвала в устàса, ама ейсе са не тарпѝ! Дòйдах да ми памòгнеш!

Засмèл са дòкторан, и хи рèкал:

-         Ех, ти си панабраѝла, затавà та балѝ! Нè си млàда, гадѝнките са ти натежèли и ейнѝ!

Пък те го пагльòднала и му рèкла:

-         Че интерèсна рàбота, сѝн.!Те нагѝсе ми са нàбори, òти тагàва ма балѝ сàмо деснàса?!

Усраматѝл са дòкторан, рèкал хи да си свалѝ кальчỳнан и зафàтил да хи преглèва нагòна… 
© Родопчани