Warning: mysql_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:100612 Library:30310 in /home/firekjbz/public_html/rodopchani.bg/include/config.php on line 8
Родòпски мохабети: Глàва ма бòли и не ма арнѝсва

Родòпски мохабети: Глàва ма бòли и не ма арнѝсва

Публикувана на 29.04.2013 | 11:45
1144 прочитания
Автор: Наталия Кехайова


Еднò мòско е сьòднало на кешòна на кипрúена и са е заглòдало във вадòна. Минавà едúн аратлúк, спúра са до нèга и му вúка:

  • Кинà ти е бре, та ти са патòнали гемúите?
  • Балú ма глàва, та едвà гльòдам- ше ми са пòрсне ат хесабèне. Сúламката изкàрах еднú парú и с тèх ще тòкна мèсец-двà, амà бúва да не бèх барчлúе. И се ат чỳдене дали да си дàм парúцине, или да тòкна с тèх èще нèкав ден, ше ми са пòрсне главòса, йèтце ма балú.
  • Наш кинà, пòди кàжи на ейнòе, че нèма да си вúди парѝне в крòп мейдàн. Кàжи му, да вúдиш как о’ сахат вòета ше та арнúса, пък нèгавана ше го забалú.
© Родопчани